Poreen syksy

Improvisaatioteatteri Pore:
AVANTO.

Koe hyinen sukellus ihmismielen syvyyksiin.
Meillä et pilki katsomossa.

Esitykset 14.11.-4.12. Höyhentämöllä (Korkeavuorenkatu 17, Helsinki)

to 14.11. klo 19
su 17.11. klo 15
to 21.11. klo 19
su 24.11. klo 15
to 28.11. klo 19
su 1.12. klo 15
ke 4.12. klo 19

Esityksen kesto noin 1,5 h (sis. väliajan).
Suositusikäraja 10 vuotta.

Liput 15 €/12 € (opiskelijat ja eläkeläiset).
Lippuvaraukset ja lisätiedot:
teatteripore.net
p. 044 512 4535
tuottaja.pore@gmail.com

Improvisaatioteatteri Pore – arvaamatonta teatteria vuodesta 2004

//
[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
[contact-form-7 404 "Not Found"]
×
[contact-form-7 404 "Not Found"]
×

Kiitos yhteydenotostasi.

×

Rekisteriseloste | Improvisaatioteatteri Pore

  TEATTERIYHDISTYS POREEN SÄÄNNÖT
  
  
  1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
  
    Yhdistyksen nimi on Teatteriyhdistys Pore ja sen kotipaikka on Helsinki.
  
  
  2. Tarkoitus ja toiminnan laatu
  
    Yhdistyksen tarkoituksena on kehittää ja tuoda tunnetuksi improvisaatioteatteria sekä pyrkiä löytämään uusia tapoja
    soveltaa improvisaatiota niin teatterissa kuin sen ulkopuolella.
  
    Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
      - ylläpitää Improvisaatioteatteri Pore –nimistä ryhmää
      - kokoontuu säännöllisesti harjoittelemaan improvisaatiota
      - harjoittaa esitystoimintaa
      - järjestää jäsenilleen koulutustilaisuuksia sekä esiintymis- ja tutustumismatkoja kotimaassa ja ulkomailla
      - on yhteistyössä muiden improvisaatiota ja esittävää taidetta harjoittavien tahojen kanssa
     
    Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi:
      - omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta
      - kerätä jäsenmaksuja
      - järjestää maksullisia teatteriesityksiä 
      - myydä mainoksia esitysten käsiohjelmiin sekä vastaanottaa sponsorituloja ja -tukea
      - harjoittaa kioski- ja kahvilatoimintaa esitysten yhteydessä
      - vastaanottaa avustuksia, apurahoja, lahjoituksia ja testamentteja
      - toimeenpanna myyjäisiä ja arpajaisia 
  
  
  3. Jäsenet
  
    Yhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. 
    Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.
  
  
  4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen
  
    Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai
    ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.
  
    Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt
    täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä
    tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja
    jäsenyyden ehtoja.
  
  
  5. Liittymis- ja jäsenmaksu
  
    Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.
    
    
  6. Hallitus
  
    Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljästä kahdeksaan (4–8) muuta
    varsinaista jäsentä sekä kaksi (2) varajäsentä.
  
    Hallituksen toimikausi on vuosikokousten välinen aika.
  
    Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan
    ja muut tarvittavat toimihenkilöt.
  
    Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai
    kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii. 
  
    Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä.
    Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa. 
  
  
  7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
  
    Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.
  
  
  8. Tilikausi ja tilintarkastus
  
    Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  
  
    Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään neljä viikkoa ennen vuosikokousta.
    Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.
  
  
  9. Yhdistyksen kokoukset
  
    Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-toukokuussa.
  
    Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään
    kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.
    Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.
  
    Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. 
  
    Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä.
    Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.
  
  
  10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
  
    Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla kirjeillä tai
    sähköpostitse jäsenen ilmoittamaan osoitteeseen.
  
   
  11. Vuosikokous
  
    Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
  
    1. kokouksen avaus
  
    2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                  
  
    3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  
    4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  
    5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto
  
    6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  
    7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus
  
    8. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  
    9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat
  
    10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
  
    Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti
    hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.
  
  
  12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
  
    Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.
    Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
  
    Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla.
    Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.
 


×

Rekisteriseloste | Improvisaatioteatteri Pore

  Rekisteriseloste
  Henkilötietolaki (523/99) 10§
  
  Laatimispäivä 20.3.2013.
  
  1. Rekisterinpitäjä
  
    Teatteriyhdistys Pore ry
    Tunnelitie 9 G 47
    00320 Helsinki
    puh. 044 512 4535
  
  2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  
    Hanna Lekander
    hallituksen pj.
    Teatteriyhdistys Pore ry
    Tunnelitie 9 G 47
    00320 Helsinki
    puh. 044 512 4535
  
  3. Rekisterin nimi
  
    Teatteriyhdistys Pore ry:n Sisäpiiri
  
  4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  
    Teatteriyhdistys Pore ry:n kannatusjäsenten kerääminen.
  
  5. Rekisterin tietosisältö
    
    Henkilön sähköpostiosoite.
  
  6. Säännönmukaiset tietolähteet
  
    Kannatusjäsen.
  
  7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  
    Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 
  
  8. Rekisterin suojauksen periaatteet
  
    A. Manuaalinen aineisto
    Manuaalista aineistoa ei ole.
    
    B. Atk:lle talletetut tiedot
    Tieto sijaitsee Teatteriyhdistys Pore ry:n tietojärjestelmässä.
 


×